Houseware,Kitchenware,Bakeware,Buffetware,Tableware,
  • Registered
  • Platinum

รายละเอียดสินค้า

ชุดทดสอบการบดอัดดิน,Soil Compaction Test
 
รหัสสินค้า : SUV-0005
ยี่ห้อ :
รุ่น : Soil Compaction Test
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :28500.00 ฿
ราคาปกติ : 29800.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

ชุดทดสอบการบดอัดดิน
ASTM D698, D1557, AASHTO T99, T180

 

- แบบใส่ตัวอย่างดินชนิดมาตรฐาน (Standard Compaction Mold)
- แบบใส่ตัวอย่างดินชนิดสูงกว่ามาตรฐาน(Modified Compaction Mold)  
- ค้อนขนาด 5.5 ปอนด์ (Standard Compaction Hammer)                      
- ค้อนขนาด 10 ปอนด์ (Modified Compaction Hammer)
- เหล็กปาดดิน (Straight Edge) ยาว 300 มม.
- เครื่องดันตัวอย่างดิน (Sample Ejector) 3 ton capacity                                
- ถาดใส่ตัวอย่างดิน ขนาด 18”x18” สูง 3 นิ้ว
- ถาดใส่ตัวอย่างดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูง 2 นิ้ว
- ขวดบีบน้ำ (Wash Bottle) ขนาด 500 มล. 

 

ชุดทดสอบการบดอัดดิน
(Soil Compaction Test)
1. รายละเอียดทั่วไป
เป็นชุดเครื่องมือสำหรับทำกำรทดสอบกำรบดอัดดิน (Compaction) โดยวิธี Dynamic Compaction เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมแน่นของดินกับปริมำณนำที่ใช้ในกำรบดทับ เมื่อทำกำรบดทับดินในแบบ (Mold) ด้วยค้อน (Hammer) แบบมำตรฐำน (Standard) และ แบบสูงกว่ำมำตรฐำน (Modified) ตำมมำตรฐำน ASTM D-698, D-1557, AASHTO T-99, T-180

2. รายละเอียดทางเทคนิค
2.1 แบบโลหะมำตรฐำน (Standard Compaction Mold) ทำด้วยเหล็กแข็งและเหนียวชุบ เคลือบกันสนิม ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยใน 4 นิ ว สูง 4.584 นิ ว (101.6 x 116.4 มิลลิเมตร) มีปลอกต่อ (Collar) ขนำดเดียวกันสูง 2 นิ ว (50.8 มิลลิเมตร) และแผ่น ฐำนขนำด 6 x 6 นิ ว หนำ 0.5 นิ ว จำนวน 3 ชุด
2.2 แบบโลหะสูงกว่ำมำตรฐำน (Modified Compaction Mold) ทำด้วยเหล็กแข็งและ เหนียว ชุบเคลือบกันสนิม ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยใน 6 นิ ว สูง 4.584 นิ ว (152.4 x 116.4 มิลลิเมตร) มีปลอกต่อ (Collar) ขนำดเดียวกันสูง 2 นิ ว (50.8 มิลลิเมตร) และ แผ่นฐำนขนำด 8 x 8 นิ ว หนำ 0.5 นิ ว จำนวน 3 ชุด
2.3 ค้อนมำตรฐำน (Standard Compaction Hammer) เป็นรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่ำศูนย์ กลำง 2 นิ ว (50.8 มิลลิเมตร) มีมวลรวมทั งด้ำมมือ 2.497 กิโลกรัม (5.5 ปอนด์) ต้องมี ปลอกที่ทำไว้อย่ำงเหมำะสม เป็นตัวบังคับให้ระยะตกเท่ำกับ 12 นิ ว (304.8 มิลลิเมตร) เหนือระดับดินที่ต้องกำรบดอัด และจะต้องมีรูระบำยอำกำศอย่ำงน้อย 4 รู แต่ละรูมี ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ประมำณ 9.5 มิลลิเมตร เจำะห่ำงจำกปลำยของปลอกทั ง 2 ข้ำง ประมำณ 19 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน
2.4 ค้อนสูงกว่ำมำตรฐำน (Modified Compaction Hammer) เป็นรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 นิ ว (50.8 มิลลิเมตร) มีมวลรวมทั งด้ำมมือ 4.537 กิโลกรัม (10 ปอนด์) ต้องมีปลอกที่ทำไว้อย่ำงเหมำะสมเป็นตัวบังคับให้ระยะตกเท่ำกับ 18 นิ ว เหนือระดับดิน ที่ต้องกำรบดอัดและจะต้องมีรูระบำยอำกำศอย่ำงน้อย 4 รู แต่ละรูมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์ กลำงประมำณ 9.5มิลลิเมตร เจำะห่ำงจำกปลำยของปลอกทั ง 2 ข้ำง ประมำณ 19 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน
2.5 เหล็กปำด (Straight Edge) เป็นเหล็กคล้ำยไม้บรรทัด หนำและแข็งเพียงพอในกำร ตัดแต่งตัวอย่ำงที่ส่วนบนของแบบ มีควำมยำวประมำณ 300 มิลลิเมตร และหนำ ประมำณ 3 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน
2.6 เครื่องดันตัวอย่ำง (Sample Ejector) เป็นเครื่องดันดินออกจำกแบบ ประกอบด้วย แม่แรงไฮดรอลิกส์แบบมือโยก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 ตัน ลักษณะโครงเครื่องเป็นแบบ 2 เสำ ฐำนเครื่องทำด้วยเหล็กรูปตัวยูคว่ำ คำนพำดขวำงด้ำนบนทำด้วยโลหะหล่อเป็นชิ น เดียวกัน ที่เสำทั ง 2 ด้ำนเจำะรูไว้เพื่อปรับระดับคำนได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ตำแหน่ง สำมำรถ ดันดินออกจำกแบบได้ทั งขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 4 นิ วและ 6 นิ ว จำนวน 1 เครื่อง
2.7 เครื่องมือสำหรับผสมตัวอย่ำงกับนำ ประกอบด้วย ถำดโลหะขนำด 18x18 นิ ว, ถำด 2 อลูมิเนียมขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 10 นิ ว, ทัพพี, เกรียง, มีด, Spatula และ 3 กระบอกฉีดนำ อย่ำงละ 1 อัน
2.8 กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝำปิด ขนำด 5 ออนซ์ จำนวน 2 โหล

จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ
email:pyhouseware@gmail.com
line id:pyhw2

แก้ไขล่าสุด : 06/12/2016